Друштвени првобраниоц самоуправљања за територију општина Врање, Бујановац, трговиште, Прешево и Босилеград - Врање Штампа

Скупштина општине Врање на заједничкој седници свих већа одржаној 15. новембра 1974. године, донела је одлуку о почетку рада и привременој организацији рада Општинског друштвеног првобраниоца самоуправљања у општини Врање. Са радом је почео 1. јануара 1975. године. Општински друштвени првобраниоц самоуправљања имао је заменика и помоћника.

Друштвени првобраниоц самоуправљања као самостални орган установљен је Уставом из 1974. године и образован је као заједнички за територију седам општина и то: Врање, Бујановац, Трговиште, Прешево, Босилеград, Владичин Хан и Сурдулица. Скупштина општина Владичин Хан, 1982. године, образовала је свој орган за подручје своје општине, а 1986. године свој орган образовала је и Скупштина општине Сурдулица. Након тога Друштвени првобранилац самоуправљања у Врању радио је за преосталих пет општина.

Задатак овог органа био је да предузима мере и правна средства и да користи друга законом утврђена права у заштити самоуправних права радних људи и друштвене својине.

Укинут је 31. децембра 1991. године.

Фонд је преузет 26. фебруара 1992. године од Друштвеног првобраниоца самоуправљања за територију општине: Врање, Бујановац, Трговиште, Прешево и Босилеград (књига пријем бр. 206).

Фонд је у целости сачуван и несређен.

Садржи градђу за период 1975-1992, 39 књига, 29 регистратора и 71 свежањ списа.

Књиге 1975-1992:

- деловодни протоколи 1976-1992. 3 књ.

- уписници предмета 1975-1991. 3 књ.

- именски регистри за уписнике предмета 1976-1991. 32 књ.

- књига основних средстава 1976-1991. 1 књ.

Списи 1976-1991.

Грађа садржи: записнике Радне заједнице 1978-1991; нормативна акта; програме и извештаје о раду; решења о заснивању и престанку радног односа; решења о стамбеним кредитима; предмете о решавању разних спорова; финансијске планове; завршне рачуне, платне спискове и др.

Обавештајна средства: деловодни пртоколи, уписници предмета и именски регистри за уписнике предмета.