Завод за запошљавање радника-Сурдулица Штампа

Од 1948. године при Среском народном одбору Среза јужноморавског у Владичином Хану, постојало је повереништво рада (подручје Сурдулице било је у саставу Среза јужноморавског). Са новом територијално-политичком поделом 20. априла 1950. године и формирањем нових срезова, Јужноморавског у Владичином Хану и Масуричког у Сурдулици, формирају се засебни бирои за посрдовање рада као управни органи срезова.

Са укидањем Среза масуричког у Сурдулици, 1955. године, формирају се општински бирои за посредовсње рада.

Као самостална установа, Завод за запошљавање радника у Сурдулици, основан је решењем Народног одбора општине Сурдулица 27. децембра 1960. године, за територију општина: Сурдулица, Владичин Хан и Власина Округлица. Заводом је управљао Савет завода и директор.

Завод за запошљавање је имао задатак да прати запошљавање и структуру радне снаге; да утврђује изворе радне снаге потребне привреди и јавним службама и предузима мере за запошљавање; да организује стручне прекфалификације и активности на професионалној орејентацији и да брине о правима привремено незапослених.

Завод за запошљавање радника у Сурдулици престао је да постоји 28. септембра 1965. године са оснивањем Завода за запошљавање радника у Врању у чију је надлежност ушло и подручје овог Завода.

Фонд је преузет од Завода за запошљавање радника у Врању 1970. године (књиге пријема бр. 111). Фонд је непотпун. Сређивање је извршено у Архиву 1975. године хронолошки и по врстама списа. У грађи фонда налази се мањи број списа бивших бироа рада општина Сурдулица и Владичин Хан (1949-1950).

Садржи грађу за период 1949-1965, 83 свежња списа.

Списи 1949-1965.

Грађа садржи: записнике Савета; пријаве и решења о признавању привремене незапослености; решење о новчаној надохнади незапослених; решење о признавању ранијег радног стажа; документацију о полагањима испита за друга занимања; пријаве за издавање радних књижица; уговоре о учењу заната; споразуме о заснивању радног односа; пријаве несреће на послу; завршне рачуне и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.