Занатско набавно-продајна задруга - Владичин Хан Штампа

Оснивачка скупштина занатске набавно-продајне задруге у Владичином Хану одржана је 1. марта 1945. године.

Задаци задруге били су да набавља средства за производњу и сировине за своје чланове, да од својих чланова прима производе и врши продају, да учествује у планском раду на снабдевању и потпомаже укључивање занатлија у плански рад и да се стара о примени прописа народних власти по питању цена.

Нема података о престанку рада задруге.

Фонд је издвојен из архивске грађе фонда Среске занатске коморе среза јужноморавског (књига пријема бр. 135).

Фонд је непотпун. Сређен је хронолошки по врстама списа 1990. године. Урађен је сумарни инвентар.

Нема података о престанку рада задруге.

Садржи грађу за период 1945-1950, 1 књигу и 1 свежањ списа.

Књиге 1945-1947:

- књига благајне 1945-1947, 1 књ.

Списи 1945-1950.

Грађа садржи: записнике са седница годишњих скупштина из 1945 и 1947; записник Управног одбора из 1945; правила задруге; решења о регистрацији; дописе Главног савеза занатских задруга у Београду и дописе Обласног савеза занатских задруга у Нишу; спискове задругара и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.