Занатска набавно продајна Задруга-Врање Штампа

Основана је на оснивачкој скупштини задругара 27. фебруара 1946. године као Врањска занатска набављачко-потрошачка задруга са седиштем у Врању.

Предмет рада задруге је био набавка средстава за производњи и потрошњу уз повољније уступање задругарима и преузимање производа и прерађевина, њихово груписање по врстама и пласман на тржиште.

Ступање у чланство било је условљено уплатом одређеног пословног удела.

Задруга је обједињавала рад занатлија свих струка: столара, обућара, терзија, ковача, лимара, бербера и др. - којих је 1962. године било укупно 355.

Почетком 1962. године Занатска набавно-продајна задруга у Врању трансформише се у Занатско производно-услужно предузеће у Врању а затим мења назив у Предузеће "Занат-продукт" Врање (Окружни привредни суд Ниш, Фи. бр. 448/62, од 16. јуна 1962. ), које се 31. децембра 1962. године припаја Услужном предузећу "Напредак" у Врању. Занатско производно и услужно предузеће "Напредак" у Врању, ликвидирано је 2. децембра 1965. године.

За време свог постојања Занатска набавно-продајна задруга у Врању у свом саставу је имала више занатских радионица (сарачко-седларску, лимарску, радионицу прецизне механике и др.), погон бомбоњере, трговину индустријском робом са мрежом продаје и стовариште на велико.

Фонд је преузет 1963. године од Уреда за катастар Народног одбора среза Врање (књига пријема бр. 30). Грађа је преузета у несређеном стању са деловима фондова других занатских задруга. Фонд је сачуван делимично и није сређен.

Садржи грађу за период 1947-1962, 5 књига и 1 кутија списа.

Књиге 1947-1961:

-деловодни протоколи, 1947-1961, 3 књ.

-главна збирна књига, 1956, 1 књ.

-дневник благајне, 1955-1956, 1 књ.

Списи 1947- 1962.

Грађа садржи: записнике Управног одбора од 1947-1962. године, записнике Задружног савета од 1958-1962. године и записнике Комисије за пријем радника; извештаје Управног и Надзорног одбора; разне правилнике о раду; спискове чланова Управног и Надзорног одбора; решења и друга персонална документа запошљених; приступне изјаве задругара; завршне рачуне и платне спискове и др.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.