Народни одбор Среза врањског - Врање 1944-1955 Штампа

Срески народноослободилачки одбор за срез врањски формиран је марта 1944. године у селу Вишевцу. Одмах после ослобођења, септембра 1944. године, седиште среза било је у Врању. Обухватао је подручја месних и општинских народноослободилачких одбора: Александровац, Бабина Поњана, Бресница, Буштзрање, Власе, Врањска Бања, Врбово, Големо Село, Горњи Вртогош, Градња, Доњи Вртогош, Доње Жапско, Доњи Нерадовац, Доње Требешиње, Дреновац, Дубница, Златокоп, Катун, Клисурица, Корбевац, Крива Феја, Лалинце, Лепчинце, Луково, Мијовце, Миланово, Моштаница, Првонек, Преображење, Ратаје, Ристовац, Свети Илија, Содерце, Станце, Стара Брезовица, Стари Глог, Стрешак, Студена, Тесовиште, Тибужде, Трстена,Ћуковац Ћурковица, Ушевце и Црни Луг.

На основу Општег закона о народним одборима од 28.05.1946. године мења назив у Срески народни одбор среза врањског у Врању.

На основу Закона о административно- територијалној подели НР Србије од априла 1947. године територију среза чине Месни народни одбори: Бресница, Буштрање, Власе, Врањска Бања, Врбово, Големо Село, Градња, Доњи Вртогош, Доње Жапско, Доњи Нерадовац, Доње Требешиње, Дреновац, Дубница, Корбевац, Крива Феја, Лепчинце, Моштаница, Првонек, Преображење, Ратаје, Свети Илија, Стари Глог, Студена, Тесовиште, Тибужде, Трстена и Ћуковац.

Од оснивања па до 18.04.1947. године, када су укинути окрузи, врањски срез је потпадао под надлежност округа врањског. Када је 1947. године округ врањски укинут законом о административно-територијалној подели НР Србије, Срески народни одбор среза врањског је непосредно био подређен органима НР Сбије. Од септембра 1949. године до краја 1951. године Срески народни одбор среза врањског је непосредно подређен Обласном народном одбору нишке области, а затим опет органима НР Србије.

Године 1950. Месни народни одбор Врбово из среза врањског прелази у јужноморавски срез.

На основу Општег закона о народним одборима из 1952. године мења назив у Народни одбор среза врањског у Врању. На основу Закона о подели територије НР Србије на општине, градове и срезове од априла 1952. године у срезу врањском су градска општина Врање и општине: Бресница, Буштрање, Власе, Врањска Бања, Големо Село, Доње Требешиње, Доњи Вртогош, Доњи Нерадовац, Доњи Стајевац, Дреновац, Дубница, Корбевац, Крива Феја, Лепчинце, Првонек, Преображење, Радовница, Ратаје, Свети Илија, Стари Глог, Тесовиште, Тибужде, Трговиште, Ћуковац и Шајинце.

Јула 1955. године укинут је Народни одбор среза врањског а његова територија ушла је у састав новоформираног среза Врање.

Унутрашња организација и делокруг рада временом су се мењали у скаладу са законским прописима.

У почетку организација среза била је следећа: Председништво, Одсек за унутрашње послове (управни одељак, одељак народне сигурности и мобилни одељак), Одељење за привреду, Одељење за просвету, Одељење за трговину и снабдевање Одељење за социјално старање и народно здравље Одељење за обнову и Одељење за финансије.

На седници од 30.04.1947. године Извршни одбор је утврдио следећу организацију: Одсек за опште послове, Одсек за привреду и трговину, Одсек за пољопривреду и шумарство, Одсек за просвету, Одсек за социјално старање и народно здравље, Одсек за финансије, Одсек за рад и Планска комисија.

Године 1948. на основу Општег упутства о оснивању повереништва у среским и градским народним одборима Извршни одбор је реорганизовао управни апарат и уместо одсека увео повереништва: Повереништво трговине (са управом за снабдевање, трговину, откуп, трговинском инспекцијом и службом плана и евиденције); Повереништво народног здравља и социјалног старања (са управом за народно здравље, старатељство и одсеком за социјално старање); Повереништво рада (са одсеком за радне односе, привредне кадрове и радну снагу и инспекцију); Повереништво за саобраћај (са одсеком за путеве, саобраћај и рефератом за план и евиденцију); Повереништво за комуналне послове (са управом за комунално газдинство, грађевинском управом и управом за локалну идустрију и занатство); Повереништво финансија (са рефератима за акомулацију из привреде, порез, буxет и одсеком за ревизију); Повереништво просвете (са рефератима за народно просвећивање, пионирску организацију, фискултуру и занатске школе); Повереништво пољопривреде и шумарства (са управом за биљну производњу, сточарство, планским одсеком и ветеринарском станицом и шумарским одсеком); Планска комисија (са рефератом планирања и рефератом статистике) и Секретаријат( сауправним одсеком, службом опште управне евиденције, административним одсеком, уредом за грађанска питања, персоналним одсеком, војним одсеком, уредом за катастар, рефератом за цене и задругарства).

Према статуту од 30.12.1949. године Срески народни одбор има повереништва за: финансије, просвету и народну културу, комуналне послове, народно здравље, социјално старање, унутрашње послове, шумарство, пољопривреду, саобраћај, трговину и снабдевање, државне набавке, рад, туризам и угоститељство.

Од 21.12.1952. године Народни одбор среза чине Среско веће и Веће произвођача. Оба већа одлучују равноправно. Укинути су извршни одбори, а уместо повереништва уводе се савети. Савети су политичко извршни органи и образовани су за област. привреде, комуналних послова, пропсвете, науке и културе, народног здравља и социјалне политике и унутрашњих послова.

Општим законом о народним одборима 1955. године утврђено је да је општина основна политичко-територијална организација самоуправљања радног народа и основна друштвено економска заједница становника на свом подручју. Срез је политичко- територијална организација самоуправљања радног народа и заједница општина и становника.

Од 1955. године Народни одбор среза врањског улази у састав новоформираног среза Врање.

Фонд је преузет 1962. године од Народног одбора среза Лесковац (књига пријема бр.1).

Фонд је непотпун. Сређивање фонда је у току.

Део овог фонда - Комисија за ратну штету је категорисана у групу архивске грађе од изетног значаја а цео фонд у групу од великог значаја.

Садржи грађу за период 1945-1955, 125 књига и 10 свежњева списа.

Књиге 1945-1955:

- деловодни протоколи 1945-1955. 103 књ.

- регистри уз деловоднике 1945, 1947-1955. 8 књ.

- регистри деце по домовима / 1 књ.

- пореске књиге 1945-1955. 13 књ.

Списи 1945-1955.

Грађа садржи: записнике Извршног одбора среза 1945-1949, 1951-1952, Пленума среског одбора 1950-1952, заједничких седница оба Већа 1952-1955, Среског већа 1952-1954, Већа произвођача 1952-1955, Савета за привреду 1954-1955, Комисије за избор и именовање 1953-1955, Комисије за молбе и жалбе Среског већа 1954-1955, Комисије за прописе и организациона питања 1954-1955, Комисије за друштвени план и финансије 1954-1955, народних одбора општина; упутства, препоруке и расписе републичких, окружних и среских органа; извештаје о раду среза, народних одбора, привредних и других организација; нормативна акта среза, народних одбора, школа, привредних и других организација; друштвене планове и буxете среза и општина; досијеа радника среза, списе експропријације, национализације, арондације, уверења о положеним стручним испитима, жалбе на решења, решења о отварању и затварању приватних занатских радњи, завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: деловодни протоколи и регистри.