Народни одбор Среза Врање - Врање 1955-1962 Штампа

Народни одбор среза Врање, са седиштем у Врању, основан је 1955. године на основу Закона о спровођењу општина и срезова од 16.07.1955. године и Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији од 20.07.1955. године. Новообразовани срез Врање обухватао је подручје бивших срезова. босилеградског, бујановачког, врањског, јужноморавског и масуричког, са Народним одборима општина: Барелић, Биљача, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Власе, Власина Округлица, Врање, Врањска Бања, Горња Љубата, Доње Тламино, Доњи Стајевац, Златокоп, Кленике, Клисура, Крива Феја, Лепеница, Муховац, Прешево, Ристовац, Сурдулица и Трговиште.

Године 1957. на основу измена и допуна Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији на подручје среза Врање укинути су Народни одбори општина: Барелић, Биљача, Горња Љубата, Доње Тламино, Доњи Стајевац, Златокоп, Клисура, Крива Феја, Лепеница и Муховац. А од 26. новембра 1959. године на основу Закона о подручјима општина и срезова у НР Србији и Народни одбори општина Кленике и Ристовац.

Законом о изменама Закона о подручјима општина и срезова из 1962. године укинут је срез Врање, његова територија ушла је у састав среза Лесковац.

Народни одбор среза Врање у оснивању имао је следећу унутрашњу организацију: Секретаријат за општу управу и буxет, Секретаријат за привреду и комуналне послове, Секретаријат за просвету и културу, Секретаријат за народно здравље и социјалну политику и Секретаријат за унутрашње послове. У оквиру одговарајућих секретаријата постоје инспекцијске службе. Посебни управни орган је Катастарска управа. Посебни срески органи су Судија за прекршаје и Среско јавно правобранилаштво.

Од 1957. године Народни одбор среза Врање има следећу организацију: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за рад и радне односе, Савет за школство, Савет за просвету и културу, Савет за народно здравље, Савет за социјалну заштиту, Савет за физичку културу, Савет за комуналне послове и путеве. Посебне управне установе су: Завод за статистику и Уред за катастар.

По статуту од 26.01.1960. године Народни одбор сачињавају Среско веће и Веће произвођача. За вршење извршних и одређених управних послова Народни одбор среза има следеће савете: Савет за унутрашње послове, Савет за привреду и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за просвету, Савет за културу, Савет за рад и радне односе, Савет за социјално старање, Савет за народно здравље, Савет за физичку културу, Савет за комуналне послове и путеве и Савет за робни промет, угоститељство и туризам. Основни органи управе Народног одбора среза су одељења, управне установе, дирекције и комисије. Народни одбор среза има следеће основне органе управе: Секретаријат за унутрашње послове, Одељење за општу управу, Одељење за финансије, Одељење за привреду, Одељење за друштвене службе и Одељење народне одбране. Управне установе су. Завод за статистику, Завод за план, Дирекција за инвенстиције, Дирекција за путеве, Уред за катастар у Врању, Уред за катастар у Босилеграду, Уред за катастар у Бујановцу, Уред за катастар у Владичном Хану и Уред за катастар у Сурдулици. Управне комисије су. Комисија народне одбране, Комисија за кадровска питања, Комисија за службеничке послове, Комисија за одликовања, Комисија за пензионисана војна лица, Комисија за ревизију инвестиционих програма, Комисија за ревизију главних пројеката и Комисија за пореске жалбе. Посебни органи управе су: Веће за прекршаје, Судија за прекршаје и Среско јавно правобранилаштво.

Оваква организација Народни одбор среза Врање остала је и у 1961. и 1962. години, до укидања.

Фонд је преузет од Народног одбора среза Лесковац 1962. године (књига пријема бр. 1).

Фонд је непотпун. У току је сређивање фонда у Архиву.

Део овог фонда - Комисија за национализацију најамних зграда и грађевинског земљишта, Комисија за експропријацију, Комисија за ревизију пројеката и Комисија за арондацију су категорисане у групу архивске грађе од изетног значаја а цео фонд у групу од великог значаја.

Садржи грађу за период 1955-1962, 43 књиге 346 кутија и 763 свежњева списа.

Књиге 1955-1962:

- деловодни протоколи 1955-1962. 34 књ.

- регистри уз деловоднике 1955-1958, 1960-1962. 8 књ.

- регистар прекршаја 1955-1956. 1 књ.

Списи 1955-1962.

Грађа сарджи: записнике са материјалима са заједничких и издвојених седница Среског већа и Већа произвођача 1957-1962, Савета за привреду 1955-1958, Савета за рад и радне односе 1955-1957, Савета за финансије 1962, Савета за комуналне послове 1956-1958, Савета за социјално старање 1958-1959, Комисије за привреду Среског већа 1955-1962, Комисијенза привреду Већа произвођача 1955-1962, Комисије за избор и именовање 1955-1962, Комисије за прописе и организациона питања 1955-1962, Комисије за молбе и притужбе 1958-1962, Комисије за прописе Среског већа 1955-1957, Комисије за прописе Већа произвођача 1955-1957, народних одбора општина; упутства и препоруке републичких и срески органа; нормативна акта среза, народних одбора, привредних и других организација; друштвене планове и буxете среза и општина; анализе и извештаје о раду среза, савета, комисија, привредних организација, школа и других установа; грађевинске предмете, уверења о положеним стручним испитима; дозволе за рад ; пореске пријаве; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: деловодни протоколи и регистри.