Народни одбор Среза јужноморавског - Владичин Хан 1947-1955 Штампа

Законом о административно-територијалној подели Народне Републике Србије од априла 1947. године извршено је спајање пољаничког и масуричког среза у нови, Срески народни одбор за срез јужноморавски са седиштем у Владичном Хану. Обухватао је подручја следећих месних народних одбора: Алакинце, Белишево, Битврђа, Владичин Хан, Власина Округлица, Власина Рид, Власина Стојковићева, Горње Јабуково, Дикава, Дупљане, Јагњило, Јастребац, Јелашница, Јовац, Кијевац, Куново, Лепеница, Масурица, Мачкатица, Ново Село, Предејане, Прекодолце, Прибој, Репиште, Стубал, Сувојница, Сурдулица, Топли Дол и Џеп. Потпадао је под надлежност органа НР Србије.

Од 1949. године до 1951. године, Срески народни одбор за срез јужноморавски непосредно је био подређен обласном народном одбору нишке области у Нишу, а затим опет органима НР Србије.

Године 1950. из састава среза јужноморавског издваја се подручје месних одбора: Алакинце, Битврђа, Власина Округлица, Власина Рид, Власина Стојковићева, Дикава, Јелашница, Кијевац, Масурица, Мачкатица, Ново Село, Сувојница, Сурдулица и Топли Дол и улази у састав среза Масуричког.

На основу Закона о подели НР Србије на срезове и општине од априла 1952. године, Срески народни одбор мења назив у Народни одбор среза јужноморавског и обухвата територију општина Белишево, Владичин Хан, Грамађе, Јагњило, Јастребац, Предејане, Прибој и Џеп.

Године 1955. на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији, укинут је срез јужноморавски, а његова територија ушла је у састав среза Врање.

Унутрашња организација се кроз делимично сачувану архивску грађу не може до краја сагледати. До 1949. године нема података у архивској грађи о унутрашњој организацији среза.

Године 1949. организација је следећа, постоје повереништва за финансије, народно здравље и социјална питања, саобраћај, пољопривреду, шумарство, трговину, просвету, комуналне послове и рад и планска комисија.

На седници од 27.12.1950. године, Извршни одбор је утврдио следећу организацију: Повереништво за пољопривреду, Повереништво државних набавки, Среска контролна комисија, Планска комисија, Повереништво трговине, Повереништво за просвету, Повереништво за финансије, Повереништво рада, Повереништво за народно здравље и социјално старање, Повереништво за унутрашње послове и Повереништво за комуналне послове и Саобраћај.

Општим законом о народним одборима из 1952. и 1955. године унете су неке новине у раду срезова. Долази до децентрализације политичке власти, развоја самоуправљања и увођења комуналног система. Нема података у архивској грађи о унутрашњој организацији среза за тај период.

Фионд је преузет 1963. године од Народног одбора среза Лесковац (књига пријема бр.5).

Фонд је непотпун.Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Фондје категорисан у групу архивске грађе од великог значаја.

Садржи грађу за период 1947-1955, 38 књига и 54 кутије списа.

Књиге 1947-1955:

- деловодни протоколи 1947-1955. 38 књ.

Списи 1947-1955.

Грађа садржи: записнике Извршног одбора 1949-1952; извештаје о раду среза, народних одбора општина, и других; купопродајне уговоре, спискове домаћинстава народних одбора општина, радника у областим просвете и других установа; статистичке извештаје; рачуне, среза, општина, установа, предузећа и других; архиву по деловоднику сређену по деловодним бројевима; персоналну документацију, платне спискове и друго.

Обавештајна срества: сумарни инвентар и деловодни протоколи.