Општински комитет Савеза комуниста Србије општине Владичин Хан 1955-1990 Штампа

После адмистративно-територијалних промена спроведених 1955. године у Србији, престао је да ради Срески комитет СКС у Владичином Хану. Избором Општинског комитета Савеза комуниста Србије у Владичином Хану, у другој половини 1955. године, послови Среског комитета СКС у Владичином Хану, пренети су овом Комитету.

Задаци Општинског комитета СКС у Владичином Хану произилазили су из Статута и Програма Савеза комуниста Србије и проблематике у организовању функционисања нове општине. Задаци су реализовани применом демократских форми рада, активирањем основних организација Савеза комуниста и развијањем идеолошко-политичког рада са чановима СКС.

Највиши органи СКС у општини били су општинска конференција и општински комитет. Конференција је сазивана једанпут у две године на иницијативу општинског комитета. Општински комитет је имао улогу извршног органа и из свог састава је бирао секретаријат, секретара и организационог секретара.

После Осмог конгреса СКЈ, одржаног 1964. године, Општински комитет СКС се активно укључује у утврђивање политике Савеза комуниста у вишим органима и руководствима и образовању основних организација СКС у општини.

Општински комитет СКС у Владичином Хану престао је да постоји 1990. године са оснивањем Социјалистиче партије Србије.

Фонд је преузет од Општинског комитета СКС у Владичином Хану 1989. године (књига пријема бр. 197).

Грађа је преузета у сређеном стању. Фонд је делимично сачуван, период 1955-1960, садржи врло мало докумената.

Садржи грађу за период 1955-1984, 12 књига и 13 фасцикли списа.

Књиге 1955-1984:

-деловодни протоколи, 1955-1982, 6 књ.

-књига узетих у евиденцију, 1962-1970, 1 књ.

-књига скинутих са евиденције, 1962-1970, 1 књ.

-регистар издатих чланских књижица, 1959. 1984, 1 књ.

-књига дисциплинских мера, 1964-1968, 1 књ.

-контролник прихода и расхода, 1957, 1 књ.

-књига инвентара, 1955-1983, 1 књ.

Списи 1955-1974.

Грађа садржи: записнике, одлуке и закључке Општинске конференције; записнике идеолошке комисије; записнике радне заједнице; одлуке статутарне комисије; извештаје надзорне комисије, извештаје о раду и разне анализе; информације достављане вишим органима; материјале са разних саветовања и раду политичке школе; разне реферате; самоуправна општа акта; завршне рачуне и исплатне листе.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.