Општински комитет Савеза комуниста Србије општине Врање - Врање 1943-1990 Штампа

Обнављањем рада партијске организације у Врању, фебруара 1937. године у Врању је формирано Месно партијско поверенство. Септембра 1942. године, у условима окупације земље, у Врању су формиране две партијске ћелије и почиње рад партијске технике. Крајем маја 1943. године, у Асамбаиру (Врање), формирано је општинско поверенство КПЈ за Врање.

На основу архивске грађе, може се закључити да од 1945. године у Врању постоји Месни комитет КПЈ (тачан датум, на основу оскудно сачуване грађе, не може се утврдити); под овим називом Комитет функционише до избора Градског комитета КПС у Врању, 30. октобра 1949. године.

Реорганизацијом и увођењем новог комуналног система, Градски комитет СКС Врање од 1. септембра 1955. године мења назив у Општински комитет Савеза комуниста Србије у Врању. Делује у саставу Среског комитета СКС Врање.

После Осмог конгреса СКЈ и овај Комитет добија могућниости за покретањем иницијатива и предлога за утврђивање политике СКС у вишим органима и руководствима, доноси одлуке о оснивању нових основних организација и ради на остваривању закључака конференције у привредно-политичком животу општине Врање.

Од новембра 1962. године са укидањем Среског комитета СКС Врање, Општински комитет преузима нека овлашћења Среског комитета и коначно престаје да постоји 1990. године са оснивањем Социјалистичке партије Србије.

Фонд је преузет од Општинског комитета СКС Врање и то: период до 1952. године 1970. године (књига пријема бр. 124) - само део фонда и од 1944-1984. године, 989. одине (књига пријема бр. 200). Фонд је преузет у сређеном стању; није у потпуности сачуван (недостају списи за период 1953-1955. одина). У току 1970. године у Архиву је изавршено сређивање фонда за период од 1946-1952. године хронолошки по врстама списа. Сређени део фонда је микрофилмован.

Садржи грађу за период: 1944-1984, 5 кутије, 89 фасцикли и 20 књига.

Књиге 1945-1985:

-деловодни протоколи, 1945-1952, 1958-1985, 2о књ.

Списи 1946-1984.

Грађа садржи: континуирано вођене записнике са седница месног, градског и општинског комитета СКС Врање за период 1949-1955. и 1963-1984. година, записнике са саветовања са секретарима ООСК 1964-1966, записнике актива радника комуниста 1964-1981, записнике политичког актива 1982-1984. и појединачне примерке записника о раду комитета (о политичком стању, раду друштвено-политичких организација, изборима, привреди, култури и образовању и др. ); извештаје о раду (месечне, годишње и др. ) и разне анализе (о политичкој ситуацији, раду органа власти, аграру, исхрани и снабдевању, информисању, откупу , СРЗ, ИБ-е активностима, привреди краја, школству, добровољним акцијама и др. ); планове рада; директивна писма и упутства виших органа; спискове и персонална документа чланова и кандидата; статистику и регистре чланства; разне реферате и материјално-финансијску докуметацију.

Обавештајно средство: сумарни инвентар (1945-1952) и деловодни протоколи.