Kонтакт

Банери


Општински суд - Врање 1945 - ПДФ Штампа Eл. пошта

Почео је са радом као Срески народни суд у Врању 8. фебруара 1945. године.

Законом о уређењу народних судова Срески народни суд у Врању устројен је као редовни за административно подручје тадашњег среза Врање.

Извршни одбор Среског народног одбора Врање, изабрао је 5. марта 1946. године, на основу Закона о уређењу народних судова, 70 пресудитеља Среског народног суда у Врању.

Основни задаци Суда били су : заштита демократских тековина, заштита права и интереса установа, предузећа и организација и личних и имовинских интереса грађана.

Био је надлежан да расправља и суди све приватно-правне спорове и захтеве, као и све кривичне ствари осим оних кривичних дела која задиру у непосредне интересе народне одбране. Поступао је као зборни у већу од три судије. Повереник правосуђа одређивао је број судија а судије и пресудитеље бирао је срески народни одбор. Срески суд у Врању 1948. године имао је три судије.

Н а основу Закона о судовима из 1954. године, срески народни судови постају срески са истим надлежностима.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о оснивању и територијалној надлежности окружних и среских судова од 28. јануара 1963. године, Срески суд у Врању, надлежан је за подручје општина : Власе, Врање, Врањска Бања и Трговиште.

Виши орган среских судова, као и свих редовних судова, био је Републички секретаријат за правосуђе и општу управу.

Судски предмети су одлагани према ознакама судских одељења (КПС - кривични, Г и П - грађански спорови и парнице, О - оставине и овере разних уговора и др. ).

Законом о организацији и територијалној надлежности судова опште надлежности од 11. јуна 1966. године, послови Среског суда у Врању преносе се на Општински суд у Врању који је имао надлежност за попдручје општина Врање и Трговиште.

Фонд је преузет од Општинског суда у Врању 1964. и 1970. године (књига пријема бр. 21, 128. и 130). Основне евиденције, предмети оставина и овера нису преузети.

Фонд је непотпун. Сређен је у Архиву 1967. и 1970. године по судским ознакама.

Садржи грађу за период 1945-1958, 431 свежањ списа.

Списи 1945-1958.

Грађа садржи: кривичне, парничне и извршне предмете (1957-1958).

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262374
Овог месеца1319

Израда презентације

 
  
Forum