Општински суд - Сурдулица 1945 - Штампа

Основан је као Срески народни суд у Сурдулици 1945. године. Тачан датум почетка рада овог суда на основу архивске грађе није утврђен. Из записника Извршног одбора среза масуричког у Сурдулици, од 3. децембра 1945. године, види се да је расправљано о замени појединих судија и свих народних пресудитеља и избору нових што даје основу за тврдњу да је суд почео с радом те исте године.

Са новом територијално-политичком поделом Србије на срезове, 1947. године, срез масурички је присаједињен срезу јужноморавском у Владичином Хану. Ове промене пратиле су и судску организацију па је и Срески суд у Сурдулици престао да постоји а његова надлежност је придодата Среском суду у Владичином Хану.

Према Упутству Министарства правосуђа од 28. априла 1950. године, Срески суд у Сурдулици поново је почео с радом 10. маја 1950. године с надлежношћу за административно подручје среза масуричког. Према Закону о уређењу народних судова од 26. августа 1945. године, Срески народни суд у Сурдулици је редовни и његова територијална надлежност се је поклапала са подручјем среза. Судио је лакша кривична дела и решавао грађанске спорове имовинско-правне природе. Одлуке су доношене у већу од једног судије и два поротника. Законом о организацији и територијалној надлежности судова опште надлежности од 11. јуна 1966. годионе Суд постаје општински за подручје општине Сурдулица.

Фонд је преузет од Општинског суда у Сурдулици 1964. године (књига пријема бр. 42).

Фонд је непотпун. Сређен је у Архиву 1968. године по текућим бројевима одељења.

Садржи грађу за период 1945-1947. и 1950-1954, 76 свежњева списа.

Списи 1945-1947. и 1950-1954.

Грађа садржи: грађанске спорове и предмете извршења.

Обавештајна средства: сумарни инвентар.