Основни суд удруженог рада - Врање 1975-1991 Штампа

Основни суд удруженог рада у Врању формиран је Законом о судовима удруженог рада 1. новембра 1975. године.

Основни суд удруженог рада у Врању био је надлежан за вршење своје функције на територији Јужноморавске регионалне зајхеднице.

Суд је доносио одлуке у већу које је било састављено од председника и судија. Имао је надлежност да одлучује о условима за постојање и организовање основних организација удруженог рада, о заштити права рада и располагања друштвеним средствима; о издвајању, спајању и подели основних организација; о закључивању и провођењу самоуправних споразума; као и разноврсне спорове из друштвено-економских и осталих самоуправних односа (удруживање организација, самоуправна права радника и организације, расподела средстава и дохотка и др. ).

Доношењем Закона о судовима, 31. децембра 1991. године Суд удруженог рада у Врању престао је да постоји.

Фонд је преузет од бив. службеника овог Суда у Врању, 10. јула 1992. године (књига пријема бр. 211).

Грађа фонда сачувана је у целини и сређена је према ознакама предмета и редним бројевима. Излучивање безвредног регистратурског материјала коме је прошао рок чувања извршено је у Архиву 1995. године.

Садржи грађу за период 1979-1991, 17 књига и 46 свежњева списа.

Књиге 1979-1991:

-уписник "СД"1979-1991, 1 књ.

-уписник "ПП" 1988-1991, 1 књ.

-уписници "РО" 1982-1991, 15 књ.

Списи 1985-1991.

Грађа садржи: предмете судских расправа са одлукама о остваривању права радника у удруженом раду (надокнаде личних доходака, расподела станова по разним основама, надокнада узслед повреда и професионалних обољења, неиспуњавање обавеза из самоуправних споразума, престанак или суспензија радног односа у разним случајевима и др.).

Обавештајно средство: уписници суда.