Прва кројачка прерађивачка задруга "Обнова" - Владичин Хан 1947-1952 Штампа

Оснивачка скупштина Прве кројачке прерађивачке задруге "Обнова" у Валдичином Хану одржана је 4. фебруара 1947. године на којој је присуствовало 10 задругара оснивача.

Задаци задруге били су да организује послове кројачке струке, да набавља сировине и продаје своје занатске производе, да врши кредитирање својих чланова и да стручно и културно уздиже своје чланове.

На основу одлуке ванредне скупштине задругара од 17. марта 1952. године, задруга је престала са радом 31. марта 1952. године.

Фонд је издвојен из архивске грађе фонда Среске занатске коморе среза јужноморавског (књига пријема бр. 135).

Фонд је непотпун. Сређен је хронолошки по врстама списа 1990. године. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1952, 1 књигу и 1 свежањ списа.

Књига 1948-1952:

- књига удела задругара 1948-1952, 1 књ.

Списи 1947-1952.

Грађа садржи: записник оснивачке скупштине из 1947. године и записник са редовне скупштине из 1949. године; записнике Ликвидационог одбора задруге из 1952; записнике са заједничких седница задруге "Обнова" и задруге "Развитак" 1950-1951; правилник о платама; решења о регистрацији задруге; податке о ударницима; дописе Народног одбора среза јужноморавског; платне спискове и др.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.