Радна организација за експлоатацију и прераду камена "Јединство" - Момин Камен 1953-1985 Штампа

Предуезће за експлоатацију и прераду каменог материјала "Јединство" у Момином Камену основано је решењем Народног одбора среза јужноморавског у Владичином Хану од 5. јануара 1953. године.

Каменолом на овом месту почео је са радом 1883. године у склопу железнице. Основна делатност састојала се у вађењу и преради каменог материјала. Решењем председника Савета за саобраћај и везе Владе Федеративне Народне Републике Југославије од 23. децембра 1952. године Каменолом "Момин Камен" пренет је из основна средства Југословенских железница у основна средства Народног одбора среза јужноморавског.

У току свог рада предузеће се модернизовало и проширило делатност, тако да је променило назив у Радну организацију за експлоатацију и прераду камена "Јединство". Основна делатност била је експлоатација и прерада камена - производња: ломљен камен, цепан и обрађен камен свих димензија, туцаник, агрегати свих димензија и филтера, профилисани материјал: коцка, ивица, плоча за облагање, колобрана и други материјал од камена, све врсте асфалта и хемијских сировинских маса. Споредна делатност била је производња профабрикованих грађевинских елемената - бетоњерка, нискоградња - уградња свих сопствених производа, осим тога и продаја свих својих производа, услуга и грађевинског материјала.

С обзиром да Радна организација за експлоатацију и прераду камена "Јединство" није више била у могућности да обнавља друштвена средства којима послује и да обезбеђује остваривање уставом зајемчених права радника, Скупштина општине Владичин Хан донела је Одлуку о ликвидацији 28. јуна 1985. године.

Фонд је преузет 19. октобра 1987. године од Друштвеног правобраниоца самоуправљања Скупштине општине Владичин Хан (књига пријема бр. 191).

Фонд је непотпун и сређен хронолошки по врстама списа 1997. године. Урађен је регистар личних имена.

Садржи грађу за период 1944-1986, 31 књигу и 73 кутије списа.

Књиге 1944-1986:

- деловодни протоколи 1970, 1972, 1975, 1976-1981, 1983, 12 књ.

- уписници судских предмета 1983-1985, 2 књ.

- књиге инвентара основних средстава 1953-1971, 2 књ.

- регистри радника и службеника 1944-1983, 4 књ.

- књиге квалификационих структура запослених и евиденција радника који су

напустили предузеће 1963-1984, 2 књ.

- регистар запослених радника 1954-1984, 1. књ.

- матичне књиге запослених 1944-1986, 6 књ.

- књиге поднетих пријава о несрећи на послу 1978-1985, 2 књ.

Списи 1952-1986.

Грађа садржи: записнике Радничког савета 1959-1961, 1963-1971, 1973-1985; записнике Управног одбора 1959-1960, 1963-1970; записнике Збора радних људи 1973-1985, записнике Комисије за пријем радника 1966-1981, 1983-1985; записнике Пословног одбора 1971-1972; записнике Стручног колегијума 1978-1981; записнике Привременог органа управљања из 1982; разне друге записнике 1964-1985; нормативна акта; неколико докумената из 1952. године о преносу средстава Каменолома из Југословенских железница у основна средства Народног одбора среза јужноморавског; програме и извештаје о раду; разна решења и одлуке; пројекте и елаборате; уговоре о стипендирању; пријаве повреде радника на раду, предмете у вези спровођења конкурсног огласа; решења о прекиду радног односа; досијеа радника; решења о коришћењу стана; наредбе директора; дипломе, плакете и друга признања; завршне рачуне; картоне личних доходака радника; платне спискове и др.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.