Скупштина општине Бујановац 1944- Штампа

Народноослободилачки одбор општине Бујановац, са седиштем у Бујановцу, формиран је октобра 1944.године за насеља Бујановац и Жужељицу. Према уставу из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Бујановац у оквиру среза прешевског у округу врањском.

Од 1949.године добија нов назив - Градски народни одбор Бујановац, у свој састав обухвата и насеље Лопардинце, а 1952. године на основу Закона о народним одборима градова и грдаских општина мења назив у Народни одбор градске општине Бујановац.

Од 1955. године на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији мења назив у Народни одбор општине Бујановац. Територија општине проширена је и обухвата насељена места: Богдановац, Божињевац, Боровац, Бујановац, Велики Трновац, Мали Трновац, Врбан, Добросин, Жужељица, Карадник, Кончуљ, Кошарно, Левосоје, Лопардинце, Лучане, Љиљанце, Несалце, Осларе, Раковац, Српска Кућуа и Турија. Тада прелази из бујановачки у срез Врање. Године 1957. у списку насеља која су у општини Бујановац поред раније наведених сада су и Биљача, Братоселце, Брезница, Горње Ново Село, Доње Ново Село, Грамада, Ђорђевац, Зарбинце, Летовица, Муховац, Неговац, Прибовац, Равно Бучје, Самољица, Сухарно и Чар. А од 1959. године су и насеља: Бараљевац, Брњаре, Буштрање, Воганце, Дрежница, Жбевац, Јабланица, Јастребац, Кленике, Клиновац, Кршевица, Куштица, Лукарце, Петка, Претина, Русце, Себрат, Сејац, Спанчевац, Старац, Трејак и Узово.

На основу устава из 1963. године Народни одбор општине Бујановац прераста у Скупштину општине Бујановац.

Унутрашња организација је често мењана.

Према записнику са седнице Народноослободилачког одбора општине Бујановац од 19.03.1945. године организација је следећа: Председништво, Одсек за унутрашње послове, Војно сдаобраћајни одсек, Одсек за пољопривреду и шумарство, Финансијски одсек и Социјално здравствени и просветни одсек.

Од 1946. до 1954. године у архивској грађи нема података о организационој структури одбора.

По Статуту од 26. 08. 1955. године Народни одбор општине има одборничке комисије: Комисију за избор и именовање, Комисију за привреду, Комисију за прописе и организациона питања и Комисију за молбе и притужбе. Савети, политичкоизвршна тела су: Савет за општу управу, Савет за привреду, Савет за комунално стамбене послове, Савет за просвету и културу и Савет за здравље и социјално старање. Основни управни органи и установе Народног одбора су: Одсек за опште послове и буxет, Одсек за привреду и комуналне послове, Управа за приходе и Одсек за шумарство. Посебни органи су судија за прекршаје, месне канцеларије и месни одбори.

За обављање извршно-управних послова Народни одбор општине Бујановац од 21.11.1957.године има: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду и финансије, Савет за комуналне и стамбене послове, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за просвету и културу, Савет за школство, Савет за народно здравље и социјално старање и Савет за рад и радне односе.

Изменом и допуном статута од 27.06.1958.године Народни одбор општине има два већа: Општинско веће и Веће произвођача. Сталне одборничке комисије су: Комисија за избор и именовање и Комисија за молбе и притужбе. Општинско веће има три комисије: мандатско-имунитетску, за привреду и за прописе и организациона питања. Веће произвођача има четири комисије: мандатско-имунитетску, за привреду, за прописе и за питања радничког самоуправљања. За вршење извршно-управних послова има: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду и финансије, Савет за комунално и стамбене послове, Савет за рад и радне односе, Савет за просвету и културу, Савет за школство, Савет за народно здравље и социјално старање и Савет за пољопривреду и шумарство. За вршење управних послова Народни одбор има: Одсек за опште послове, Одсек за финанмсије, Одсек за привреду и комуналне послове, Одсек народне одбране, Биро за посредовање рада, Санитарну инспекцију,Судију за прекршаје и Месне канцеларије.

Одлуком о унутрашњој организацији и раду органа управе Народног одбора општине Бујановац од 28.01.1960. године утврђена је организација органа управе. На челу администрације је секретар. Основни органи управе су: Одељење за општу управу, Одељење за финансије, Одељење за привреду и комуналне послове и Одељење народне одбране. Посебни органи управе су: Биро рада и Судија за прекршаје, самостални органи управе су месне канцеларије.

Одлуком о организацији и раду Скупштине општине и њених органа од 03.06.1963.године Скупштину општине чине Општинско веће и Веће радних заједница. Скупштина општине има Комисију за избор и именовање, Комисију за молбе и притужбе, Комисију за друштвени надзор, Комисију за комунални систем и Комисију за израду статута. Политичо извршни органи су савети: Савет за унутрашње послове, Савет за општу управу, Савет за привреду, друштвени план и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за просвету, културу и физичку културу и Савет за народно здравље, социјалну заштиту и комунално-стамбене послове.

Скупштина општине Бујановац је на заједничкој седници оба већа од 10. 07. 1965. године донела Одлуку о организацији ограна управе, посебних и самосталних органа. Администрацијом руководи секретар. Основни органи управе су: Одељење за општу управу и друштвене службе, Одељење за привреду и финансије, Одељење за народну одбрану и Одељење за унутрашње послове. Посебни органи су: Служба правне помоћи и Судија за прекршаје. Самостални органи управе су: Општинска геодетска управа, Општинско јавно правобранилаштво и Месне канмцеларије.

Скупштина општине Бујановац ради и данас.

Фонд је преузиман од Скупштине општине Бујановац у неколико наврата 1968. (два пута), 1970. и 1982. године у некомплетном и несређеном стању ( књига пријема бр. 89, 91, 11о и 173).

Фонд је непотпун . Није у целости преузет.

Садржи грађу за период 1945-1969, 293 књиге и 254 кутије списа.

Књиге 1945-1969:

- поверљиви деловодни протоколи 1949-1951, 1959-1960, 4 књ.

- деловодни протоколи 1945-1963. 118 књ.

- гегистри уз деловоднике 1955-1957, 1959-1960. 9 књ.

- деловодни протоколи судије за прекршаје 1954-1955, 6 књ.

- уписници органа управе 1958, 8 књ.

- уписник судије за прекршаје 1957, 1 књ.

- уписник "ОВ" Народног одбора општине 1956-1960, 1967-1969, 4 књ.

- пореске књиге 1945, 1950-1955, 1962, 38 књ.

- буxетске књиге 1955-1960, 24 књ.

- књиге пореских обвезника и остало 1954-1962, 81 књ.

Списи 1945-1965.

Грађа садржи: записнике са седница Месног народног одбора, Народног одбора општине, већа, комисија, савета; изборне материјале; пријаве ратне штете; решења о оснивању друштвених предузећа; спискове службеника Народног одбора; школске извештаје о раду; тарифне правилнике; купопродајне уговоре; спискове занатлија; персоналну документацију; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: деловодни протоколи и регистри.