Скупштина општине Владичин Хан 1944- Штампа

Народноослободилачки одбор општине Владичин Хан, са седиштем у Владичном Хану, формиран је 9. септембра 1944. године. Обухвата насеље Владичин Хан и потпада под надлежност среза пољаничког у округу врањском.

Почетком 1946. године на основу Општег закона о народним одборима мења назив у Месни народни одбор Владичин Хан. Од 1947. године на основу Закона о административно-територијалној подели НРС, Месни нмародни одбор Владичин Хан обухвата и насеља Калиманце, Кржинце, Полом, Репинце и Суву Мораву.

На основу Закона о народним одборима градова и градских општина 1952.године мења назив у Народни одбор градске општине Владичин Хан и обухвата насеља Балиновце, Владичин Хан, Горње Јабуково, Доње Јабуково, Житорађе, Калиманце, Кржинце, Куново, Полом, Прекодолце, Репинце и Суву Мораву.

На основу Општег закона о уређењу општина и градова , Закона о спровођењу уређења општина и Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији из 1955. године, мења назив у Народни одбор општине Владичин Хан и обухвата насеља Балиновце, Брестово, Владичин Хан, Горње Јабуково, Доње Јабуково, Дупљане, Житорађе, Зебинце, Јагњило, Јастребац, Калиманце, Козницу, Костомлатицу, Кржинце, Кукавицу, Куново, Летовиште, Манојле, Полом, Прекодолце, Рдово, Репинце, Ружић, Солачку Сену, Срнећи Дол, Суву Мораву, Теговиште и Урвич. А од 1957.године поред наведених су и насеља Бачвиште, Белановце, Белишево, Богошево, Врбово, Грамађе, Декутинце, Јовац, Кацапун, Лепеница, Мазараћ, Островица, Прибој, Равна Река и Стубал. Године 1959. у списку насеља су и Гариње, Копитарце, Лебед, Љутеж, Мањак, Мртвица, Репиште и Џеп.

На основу Устава из 1963. године Народни одбор општине Владичин Хан се на седници од 03.06.1963. године конституише као Скупштина општине Владичин Хан.

До 1955.године у архивској грађи нема података о организационој структури одбора.

По статуту од 24.08.1955. Народни одбор општине има одборничке комисије: мандатско-имунитетску; комисију за избор и именовање; за привреду; за прописе и организациона питања и за молбе и притужбе. Савети, политичко-извршна тела су: Савет за општу управу и буxет, Савет за привреду, Савет за комуналне послове, Савет за просвету и културу и Савет за народно здравље и социјалну политику.

На заједничкој седници Општинског већа и Већа произвођача од 17.11.1957. године изабрани су органи народног одбора: председник, подпредседник, сталне одборничке комисије. Изабрани су и савети: Савет за унутрашње послове и општу управу, Савет за привреду и финансије, Савет за комуналне послове, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за школство, Савет за просвету и културу, Савет за народно здравље и социјалну заштиту и Савет за рад и радне односе.

Одлуком о организацији и раду Општинске скупштине и њених органа од 03.06.1963. године Скупштину општине чине Општинско веће и Веће радних заједница. Скупштина општине има комисије: Комисију за избор и именовање, Комисију за молбе и притужбе, Комисију за друштвени надзор, Комисију за комунални систам и Комисију за израду статута. Политичко-извршни органи су савети: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду, друштвени план и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство Савет за просвету, културу и физичку културу, Савет за народно здравље и социјалну заштиту и Савет за комунално стамбене послове.

На седници оба већа 25.12.1964.године унете су измене код савета и комисија. Сада постоје следећи: Савет за општу управу, Савет за унутрашње послове, Савет за привреду, Савет за друштвени план и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за просвету, културу и физичку културу, Савет за народно здравље и социјалну заштиту и Савет за комунално стамбене послове. Сада постоје три комисије: Комисија за кадрове, избор и именовање, Комисија за друштвени надзор и Комисија за представке и притужбе.

Скупштина општине Владичин Хан ради и данас.

Фонд је преузиман у неколико наврата 1968, 1971, 1977 и 1982.године од Скупштине општине Владичин Хан у некомплетном и несређеном стању (књига пријема бр. 92, 132, 158 и 177).

Фонд је непотпун. Сређен је 1984. године по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1947-1980, 207 књига и 53 кутије списа.

Књиге 1947-1979:

- строго поверљиви деловодни протокол 1955-1957. 1 кљ.

- деловодни протоколи 1947, 1956-1960, 1965-1971. 29 књ.

- регистри уз деловоднике 1960, 1968-1969. 3 књ.

- књиге старатељства 1947-1955. 7 књ.

- буxетске књиге 1962, 1965. 3 књ.

- пореске књиге 1949-1972. 164.

Списи 1950-1974.

Грађа садржи: записнике са седница: Народних одбора општина и Скупштина општине Владичин Хан 1954-1965, 1971-1974; Већа произвођача 1957-1961; Већа радне заједнице 1966-1969; Општинског већа 1957-1963; Савета за просвету и културу 1952-1954; Савета за комуналне послове 1952-1954; Савета за привреду 1955-1958; Савета за привреду, друштвени план и финансије 1956-1974; Савета за општу управу и буxет 1956-1969; Комисије за избор и именовање 1955-1965; имовинско-правну, финансијско-пореску документацију; статуте и друга нормативна акта; годишње статистичке извештаје; податке из области просвете, привреде, здравства; извештаје о раду и финансијском пословању индустријских и занатских организација; техничку документацију; пројекте грађевинских стамбених објеката у друштвеној и индивидуалној својини; завршне рачуне привредних организација; платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистри.