Скупштина општине Врањска Бања 1944-1965 Штампа

Народноослободилачки одбор Врањска Бања, са седиштем у Врањској Бањи формиран је почетком септембра 1944. године. Обухвата насељена места Бујковац Врањску Бању, Изумно, Кумарево и Топлац и потпада под надлежност среза врањског у округу врањском.

Године 1946. на основу Устава мења назив у Месни народни одбор Врањска Бања, а 1952. године на основу Општег закона о народним одборима у Народни одбор општине Врањска Бања.

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији од 20.07.1955. године територију општине Врањска Бања чине следећа насељена места: Бабина Пољана, Бујковац, Врањска Бања, Дуга Лука, Изумно, Клисурица, Корбевац, Кумарево, Лева Река, Липовац, Паневље, Првонек, Превалац, Себеврање, Сливница, Стари Глог, Топлац и Црни Врх. А од 1957. године и Крива Феја, Корбул и Несврта.

Према Уставу НР Србије из 1963. године мења назив у Скупштину општине Врањска Бања.

Организациона структура Скупштине општине Врањска Бања не може се утврдити у целости из састава архивске грађе.

До 1955. године нема података у грађи о устројству и организацији Скупштине општине Врањска Бања. Из записника са седнице Народног одбора општине Врањска Бања од 25.08.1955. године поред председника, подпредседника и секретара наводе се савети за: општу управу, привреду, комуналне послове и стамбена питања, просвету и културу, народно здравље и социјално старање и за туризам и угоститељство. Наводе се и комисије :мандатско- имунитетска, комисија за избор и именовање, комисија за привреду, комисија за прописе и организациона питања и комисија за молбе и притужбе. Као и судија за прекршаје и месне канцеларије.

Према записнику Народног одбора општине Врањска Бања од 25.06.1957. године Народни одбор општине има као политичо извршне органе савете: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду и финансије, Савет за пољопривреду, Савет за комуналне и стамбене послове, Савет за просвету и културу и Савет за народно здравље и социјалну заштиту. Има и комисије: Комисију за избор и именовање, Комисију за привреду, Комисију за прописе и организациона питања, Комисију за молбе и притужбе и Мандатско- имунитетску комисију.

Одлуком о организацији и раду Општинске скупштине Врањска Бања и њених органа од 03.06.1963. године Општинску скупштину чине Општинско веће и Веће радних заједница. Органи скупштине су председник, комисије и савети. Скупштина је имала заједничке комисије: Комисију за избор и именовање, Комисију за молбе и притужбе, Комисију за друштвени надзор и Комисију за израду статута. Постојали су и савети као политичко- извршни органи: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду и финансије, Савет за просвету и културу и Савет за народно здравље, социјалну заштиту и комунално стамбена питања.

Године 1965. постоје следећи савети и комисије. Савет заопшту управу и унутрашње послове, Савет за привредуи и финансије, Савет за просвету, Савет за народно здравље, социјалну заштиту и комунално стамбене послове и Комисија за друштвени надзор, Комисија за избор и именовање и Комисија за преставке и притужбе.

Скупштина општине Врањска Бања укинута је 1965. године Законом о изменама и допунама закона о подручјима општина и срезова у НР Србији а њена територија припојена је територији општине Врање.

Фонд је преузет од Скупштине општине Врање 1966. године (књига пријема бр. 53).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1944-1965, 76 књига и 90 кутија списа.

Књиге 1944-1965:

- деловодни протоколи 1944-1964. 53 књ.

- регистри уз деловоднике 1955-1963. 9 књ.

- регистар одјава занатских радњи 1964. 1 књ.

- регистар издатих радних књижица 1956. 2 књ.

- азбучни регистар 1965. 1 књ.

Списи 1948 -1965.

Грађа садржи: записнике Народног одбора општине Врањска Бања 1955-1957, Већа произвођача 1957-1962, Општинског већа 1957-1963, седница оба већа 1963-1965, зборова бирача и месних одбора; расписе и дописе добијене од среског и окружног одбора; нормативна акта и друштвене планове; спискове запослених у просвети; решења о постављењу; дозволе за рад занатлија; пореске пријаве; персоналну документацију; извештаје о раду иондустријских, трговачких и занатских организација; предмете радног стажа; билансе, буxете, завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.