Kонтакт

Банери


Скупштина општине Прешево 1944 - ПДФ Штампа Eл. пошта

Општински народноослободилачки одбор Прешево са седиштем у Прешеву, формиран је 20.11.1944. године, за насеља Прешево , Курбалију и Норчу. Према Општем закону о народним одборима из 1946. године мења назив у Месни народни одбор Прешево у оквиру среза прешевског у округу врањском.

Према Закону о административно- територијалној подели НР Србије из 1947. године, Месни народни одбор Прешево обухвата насељена места Курбалија, Норча, Прешево и Трнава. А од 1950. године у састав Месног народног одбора Прешево улази и насеље Ораовица. Године 1951. прераста у Градски народни одбор Прешево.

На основу Закона о народним одборима градова и градских општина 1952. године мења назив у Народни одбор градске општине Прешево и обухвата насељена места: Буковац, Гаре, Горња Шушаја, Госпођинци, Курбалија, Норча, Ораовица, Прешево и Трнава.

Законом о подручјима срезова и општина у НР Србији од 20.07.1955. године, добија назив Народни одбор општине Прешево. Територију општине сада чине насељена места: Алиђерце, Буковац, Бујић, Гаре, Големи Дол, Горња Шушаја, Госпођинце, Депце, Жујинце, Илинце, Курбалија, Мађаре, Миратовац, Норча, Ораовица, Печено, Прешево, Ранатовац, Рељан, Сефер, Славујевац, Станевце, Стрезовце, Трнава, Цакановац, Церевајка и Чукарка. Године 1957. поред раније наведених сада су и насељена места: Берчевац, Букоревац, Буштрање, Доња Шушаја, Рајинце и Црнотинце.

На основу уставних промена из 1963. године Народни одбор општине Прешево прераста у Скупштину општине Прешево.

Из сачуване архивске грађе неможе се у целости сагледати устројство и организација.

На седници Народног одбора општине Прешево од 08.12.1952. године изабран је председник и утврђена нова структура. Основани су савети за: привреду, комуналне послове и за народно здравље и социјално осигурање.Изабране су и сталне одборничке комосије: Комисија за одлуке, Рачунска комисија, Мандатско-имунитетска комисија, Комисија за молбе и жалбе и Комисија за прекршаје.

Одлуком општинског већа од 01.07.1961.године формиран је Савет за просвету и културу и служба правне помоћи.

Одлуком о организацији и раду Општинске скупштине и њених органа од 03.06.1963. године Скупштину општине чине Општинско веће и Веће радних заједница. Скупштина општине има четири комисије: Комисију за избор и именовање, Комисију за молбе и притужбе, Комисију за друштвени надзор и Комисију за израду статута, као и посебне комисије већа. Политичко-извршни органи су савети: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду, друштвени план и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за просвету, културу и физичку културу и Савет за народно здравље, социјалну заштиту и комунално стамбене односе.

Део унутрашњих послова Одлуком од 28.02.1966. године Скупштина општине Прешево поверила је органу управе за унутрашње послове скупштини општине Бујановац (заједничко вршење одређених унутрашњих послова).

Скупштина општине Прешево радио и данас.

Преузет је део фонда од Скупштине општине Прешево 1984. године (књига пријема бр.184 и 205).

Фонд је непотпун. Није у целости преузет.

Садржи грађу за период 1946-1981, 69 књига, 5 кутија и 292 свежњева списа.

Књиге 1952-1980:

- деловодни протоколи 1958-1970, 1972-1975, 15 књ.

- регистри уз деловоднике 1956, 1958, 1960-1970 13 књ.

- матична књига рођених 1962-1969. 1 књ.

- регистри назива тргова, улица и махала 1952. 4 књ.

- регистри полагања испита за занатска звања 1964-1968. 1 књ.

- књига евиденције и регистар издатих радних књижица 1954-1976. 3 књ.

- старатељска књига и регистар 1972. 2 књ.

- уписници "ОВ" 1958-1980. 16 књ.

- пореске књиге 1952-1980. 14 књ.

Списи 1946-1981.

Грађа садржи: записнике седница Народног одбора општине, Пленума и већа. 1950-1952, Извршног одбора 1947-1952, Савета за просвету и културу 1955-1973, савета за општу управу 1955-19074, Комисије за избор и именовање и кадровска питања 1955-1974; материјале седница Народног одбора општине, већа, комисија, савета и месних одбора; извештаје и анализе о раду привредних организација и школа; грађевинске пројекте са техничком документацијом; нормативна акта и податке о радним организацијама; спискове запошљених у просвети; дозволе за рад занатлија; персонална досијеа; билансе, буxете, завршне рачуне, платне спискове и друго.

Обавештајна средства су у току израде.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262381
Овог месеца1326

Израда презентације

 
  
Forum