Скупштина општине Сурдулица 1944 - Штампа

Народноослободилачки одбор општине Сурдулица, са седиштем у Сурдулици, основан је крајем 1944. године после ослобођења места. Потпада под надлежност среза масуричког у округу врањском.

Године 1946. на основу Устава и Општег закона о народним одборима мења назив у Месни народни одбор Сурдулица. А, 1947. године на основу Закона о административно територијалној подели НР Србије, територију Месног народног одбора Сурдулица чине насељена места: Бело Поље, Горње Романовце, Доње Романовце, Ћурковица, Загужање и Сурдулица и потпада под надлежност среза јужноморавског. Године 1950. на основу Закона о административно-територијалној подели НР Србије потпада под надлежност среза масуричког. Од 1951. године добија нов назив Градски народни одбор Сурдулица.

На основу Закона о народним одборима градова и градских општина 1952. године мења назив у Народни одбор градске општине Сурдулица и проширује своју територију припајањем насеља Алакинца и Масурице.

Године 1955. на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији мења назив у Народни одборо пштине Сурдулица. Територију општине сада чине поред наведених и насељена места: Бацијевце, Биновце, Битврђа, Вучедолце, Данино Село, Дикава, Дуги Дел, Дугојница, Калабовце, Кијевац, Лескова Бара, Мачкатица, Ново Село, Стајковац, Сувојница и Топли До. А од 1957. године и насељена места Јелашница и Рђавица.

На основуи Устава из 1963. године Народни одбор општине Сурдулица на седници од 03.1963.године прераста у Скупштину општине Сурдулица.

За период до 1957. године у архивској грађи нема података о устројству и организацији Скупштине општине Сурдулица.

На седници оба већа од 21.11.1957. изабрани су: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за комуналне и стамбене послове, Савет за рад и радне односе, Савет за просвету и културу и Савет за народно здравље и социјалну политикау. Изабране су и комисије већа, за Општинско веће мандатско- имунитетска, комисија за привреду, комисија за прописе и организациона питања и комисија за молбе и притужбе, за Веће произвођача мандатско- имунитетска и комисија за привреду.

Одлуком о организацији и раду Општинске скупштине и њених органа од 03.06.1963. године Скупштину општине чине Општинско веће и Веће радних заједница. Органи скупштине су председник, комисије, савети и органи управе. Скупштина општине има четири комисије: Комисију за избор и именовање. Комисију за друштвени надзор, Комисију за молбе и притужбе и Комисију за комунални систем. Политичко-извршни органи су савети: Савет за привреду, друштвени план и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за просвету, културу и физичку културу, Савет за народно здравље, социјално старање и комунално стамбене послове и Савет за општу управу и унутрашње послове.

Одлуком о организацији и раду Скупштине општине и њених органа од 25.12.1965. године Општинску скупштину чине Општинско веће и Веће радних заједница. Заједничке комисије су: Комисија за избор, именовање и кадровска питања, Комисија за друштвени надзор и Комисија за представке и притужбе. Политичко-извршни органи су савети: Савет за унутрашње послове, Савет за привреду, друштвени план и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за народно здравље и социјалну политику, Савет за просвету, културу и физичку културу, Савет за комунално стамбене и грађевинске послове, Савет за општу управу и Савет народне одбране.

Скупштина општине Сурдулица ради и данас.

Фонд је преузиман од Скупштине општине Сурдулица од 1977. године у више наврата (књига пријема бр. 159,166,167,169,174).

Фонд је непотпун. Није у целости преузет. Део фонда је сређен.

Садржи грађу за период 1947-1989, 74 књига и 123 кутија списа сређене архивске грађе и 27 књига и 257 свежњева списа несређене грађе.

Књиге (сређене) 1951-1970:

- деловодни протоколи 1951, 1953-1970. 50 књ.

- регистри уз деловодноке 1954-1955, 1958-1967, 12 књ.

- регистар издатих сведочанстава за квалификоване раднике 1965. 1књ.

- регистар посебне комисије за признавање радног стажа 1959, 1 књ.

- буxетске књиге 1955-1956, 1959, 5 књ.

- списак малолетника који су осуђивани-ослобођени 1962. 1књ.

- остале гњиге 1956-1965. 4 књ.

Књиге (несређене) 1959-1989:

- деловодни протокол по ЗУП 1960-1965. 1књ.

- деловодни протокол СУБНОР 1965. 1књ.

- регистар пријава о пореклу имовине 1књ.

- регистар пријава радног и посебног стажа 1959-1964. 1књ.

- регистар доделе плацева на Власини 1988-1989. 1књ.

- регистар национализоване земље 1960-1964. 1књ.

- евиденција о донетим решењима за одузету земљу 1963. 1књ.

- регистар нацоинализоване имовине страних држављана 1960-1962. 1књ.

- поис имовине по местима 9књ.

- регистар заузећа ОНИ 1књ.

- регистар жалби на заузећа ОНИ 1956-1957. 1књ.

- регистри пријава на самовласно заузеће 1књ.

- регистар непокретне имовине Мачкатица 1књ.

- поседовни листови и пописи ОНИ 1књ.

- попис непокретне имовине грађана 1974. 4књ.

- партијалник прихода 1954. 1књ.

Списи:

Сређена грађа садржи списе из периода 1948-1970: записнике Месног народног одбора 1950-1952, Народног одбора општине 1953-1955, Савета за комуналне послове 1955-1963, Савета за привреду 1956-1964, Савета за финансије 1971, Савета радне заједнице 1965-1967, 1969-1971, Комисије за избор и именовање 1953-1967, Комисије за привреду 1955-1959, Комисије за спровођење прописа 1962, Комисије за одликовање 1964-1966, председника Месних одбора и Месних канцеларија 1962, Управног одбора фонда за путеве 1964-1965, Управног одбора фонда за одржавање и изградњу објеката 1964-1970, Управног одбора фонда заједничких резерви привредних организација 1968-1970, Управног одбора фонда за заштиту стоке 1970-1971; записнике и материјале седница Месног народног одбора, Градског народног одбора, Народног одбора општине, Скупштине општине и њених већа, савета, комисија; дозволе за градњу приватних и друштвених објеката; расписе; инвестициону документацију; спискове чланова савета и комисија; бирачке спискове; извештаје о раду привредних организација и школа; уговоре о купопродаји; дозволе за рад занатлија; друштвене планове и нормативна акта; билансе, буxете, завршне рачуне, платне спискове и друго.

Несређена грађа садржи списе из периода 1947-1987: Општу архиву ( записници, самовласна заузећа, борачка и инвалидска заштита, урбанизам и грађевински предмети, експропријација, издавање тапија, разна персонална документа и др.)

Обавештајна средства су у току израде.