Скупштина општине Трговиште 1944 - Штампа

Народноослободилачки одбор општине Трговиште, са седиштем у Трговишту, формиран је почетком 1944. године. Обухвата насеља Дејанце, Доњу Трницу, Ђерекарце, Зладовце и Трговиште и потпада под надлежност среза пчињског у округу врањском.

Године 1946. на основу Устава и Општег закона о народним одборима мења назив у Месни народни одбор Трговиште. Од 1947. године на основу Закона о административно- територијалној подели НР Србије обухвата и насељена места Горњу Трницу и Широку Планину.

На основу Општег закона о народним одборима из 1952. године мења назив у Народни одбор општине Трговиште и обухвата насеља Горњу Трницу, Горњи Козји Дол, Дејанце, Доњи Козји Дол, Ђерекарце, Зладовце, Калово, Лесницу, Трговиште и Широку Планину. Од 1955. године на основу Закона о подручјима срезова и општина обухвата и насеља Горновац, Думбају, Марганце и Шапранце. А од 1957. године и насеља Бабину Пољану, Голочевац, Горњи Стајевац, Доњи Стајевац, Нови Глог, Пролесје, Радовницу, Сурлицу, Црвени Град и Црну Реку.

На основу Устава из 1963. године Народни одбор општине Трговиште на седници од 03.06.1963. године прераста у Скупштину општине Трговиште.

Организациону структуру Скупштине општине Трговиште није могуће сагледати због малог обима сачуване архивске грађе.

На седници оба већа Народног одбора општине од 16.04.1960. године изабрани су председник, комисије и савети. Као политичко извршни органи изабрани су савети: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за просвету и народно здравље, Савет за привреду и комуналне послове, Савет за финансије и Савет за рад и радне односе. Изабране су и сталне одборничке комисије: Комисија за избор и меновање и Комисија за молбе и жалбе.

Одлуком о организацији и раду Општинске скупштине и њених органа од 03.06.1963. године Скупштину општине чине Општинско веће и Веће радних заједница. Скупштине општина има четири комисије: Комисију за избор и именовање, Комисију за друштвени надзор, Комисију за израду статута и Комисију за молбе и притужбе. Политичко извршни органи су савети: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду, Савет за друштвени план и финансије, Савет за просвету, културу и физичку културу и Савет за народно здравље, социјалну заштиту и комунално стамбене послове.

Скупштина општине Трговиште ради и данас.

Фонд је преузет од Скупштине општине Трговиште (књига пријема бр. 102).

Фонд је непотпун. Није у целости преузет.Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-2004, 107 књига и 68 кутија списа сређене архивске грађе и 74 књиге и 267 фасцикли списа чије је сређивање у току.

Књиге (сређене) 1945-1967:

- регистри уз деловодне протоколе 1952;55;57-58;61-63;65-66. 9 књ.

- поверљиви деловодни протоколи 1954-1957. 3 књ.

- деловодни протоколи 1946-1966. 26 књ.

- деловодни протокол Судије за прекршаје 1956. 1 књ.

- азбучни именици 1947;1953. 3 књ.

- бирачки спискови 1948-1949;1952-1953;1958. 34 књ.

- матичне књиге рођених и умрлих 1949-1950;1952-1953. 5 књ.

- књига пријема вредних пошиљака 1949. 1 књ.

-дневник утрошених финансијских средстава 1947. 1 књ.

- књиге војних обвезника 1959. 3 књ.

- партијалник депозита 1959. 1 књ.

- уписник „Ов“ 1957. 1 књ.

- регистар издатих радних књижица 1967. 1 књ.

- књига издатих дозвола задружним и друштвеним организацијама за обављање појединих делатности 1958 1 књ.

- пореске књиге 1947;1956;1958-1963. 17 књ.

Књиге (сређивање у току) 1952-2000:

- строго поверљиви и поверљиви деловодни протоколи 1960-1989 16 књ.

- деловодни протокол Савета радне заједнице 1966-1967 1 књ.

- деловодни протокол општинског одбора Покрета горана 1972-1974 1 књ.

- деловодни протокол оптужбе и притужбе 1964-1965;1967. 1 књ.

- деловодни протоколи 1953-1955; '66-72;'76; '78; '80-85. 8 књ.

- скраћени деловодни протоколи 1972-1977; '83; '91-92. 5 књ.

- регистар уз деловодник 1955-1956 1 књ.

- регистар прописа 1955-1957 1 књ.

- регистар правних аката – прописа 1955-1957 1 књ.

- регистар лица под старатељством 1956-1957. 1 књ.

- регистар издатих пословних просторија под закуп 1956-1962. 1 књ.

- матични регистар социјалне службе 1957-1958 1 књ.

- регистар обвезника месног самодоприноса 1960; 1962; 1964. 1 књ.

- регистар издатих сведочанстава занатлијама и

квалификованим радницима '61-67. 1 књ.

- регистар радника који су положили испит за квалификоване раднике '61-67. 1 књ.

- регистар поднетих пријава 1962-1966. 1 књ.

- регистар радних књижица 1965-1972. 1 књ.

- Регистар полагања испита за занатлије 1966-1967. 1 књ.

- регистар предмета првостепеног управног поступка 1968-1977. 1 књ.

- регистар деловодних бројева 1969. 1 књ.

- регистри за регистровање поднесака (служба правне помоћи) 1975-1984. 6 књ.

- дневници рада домаћичког течаја 1956-1957. 2 књ.

- списак штамбиља, печата и жигова 1971. 1 књ.

- књига за издавање сточне карте 1975-1980. 1 књ.

- књига евиденције прихода и расхода образовања 1969. 1 књ.

- књига евиденције прихода заједнице по изворима 1968. 1 књ.

- књига прихода и расхода 1967. 1 књ.

- референтска књига – социјална заштита 1967-1968. 1 књ.

- старатељска књига 1952; 1954; 1957. 1 књ.

- књига овере преписа, потписа и рукописа 1971. 1 књ.

- књига овере 1966-1970 1 књ.

- уписник и прозивник домаћичког течаја 1956-1957. 1 књ.

- уписник за оверавање потписа, рукописа и преписа 1960; '72; '76; '78-2000. 8 књ.

- уписник предмета управног поступка 1964; 1966. 1 књ.

- уписник предмета првостепеног управног поступка 1979-1981. 1 књ.

Списи:

Сређена грађа (68 кутија) садржи списе из периода 1950-1967: записнике зборова бирача и месних одбора; извештаје и анализе о раду привредних организација и школа; расписе; спискове млинова и воденица; персонална досијеа; пропјекте и техничку документацију; тарифне правилнике и нормативна акта; спискове запошљених у просвети; уговоре о купопродаји; дозволе за рад занатлија; завршне рачуне, платне спискове и друго.

Грађа чије је сређивање у току (267 фасцикли) садржи списе из периода 1950-2004: Општа архива (записници са седница Скупштине општине, записници Савета и комисија, нормативна акта, извештаји, планови и програми, разни уговори, решења за занатске радње, извештаји школа, архива по деловоднику, архива по класификационим знацима, документи самоуправних интересних заједница и др. )

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистри.