Срески суд Трговиште 1945-1952 Штампа

Установљен је на основу Закона о уређењу народних судова 1945. године и Уредбе о броју и територијалној надлежности среских и окружних судова на територији НРС ван АТП Војводине из 1947. године.

Главни задаци у функцији Суда били су: заштита демократских тековина, заштита права и интереса установа, предузећа и организација и личних и имовинских интереса грађана.

Био је подређен Окружном суду у Врању.

Суд је имао председника, потребан број судија и судије поротнике. Одлуке је доносио у већу од тројице судија осим одређених случајева у којима је закон дозвољавао суђење судије појединца. Суд је доносио одлуке у првостепеном поступку за кривичне и грађанске ствари.

Срески суд у Трговишту престао је да постоји 1952. године преносом надлежности Среском суду Врање.

Фонд је преузет од Општинског суда у Врању са грађом Среског суда у Врању 1964. године (књига пријема ред. бр. 21. ).

Издвајање из фонда Среског суда Врање и сређивање грађе у Архиву извршено је у току 1968. године. Фонд је непотпун.

Садржи грађу за период 1945-1951. година, 11 кутија списа.

Списи 1945-1951.

Грађа садржи: предмете грађанских спорова (тужбе, пресуде, записнике судских већа и друге прилоге из доказног поступка).

Обавештајно средство: сумарни инвентар.