Јужноморавски рудници метала и неметала "ГРОТ" - Врање 1955-1963 Штампа

Рударско предузеће за неметале "Грот" у Врању основано је решењем Народног одбора среза Врање бр. 1551 од 27. јануара 1955. године. Конституисање предузећа извршено је 1. јула 1955. године. Касније предузеће је променило назив у Рударско предузеће за истраживање и експолоатацију метала и неметала "Грот", а од средине 1962. године носи назив Јужноморавски рудници метала и неметала "Грот".

Основна делатност предузећа била је истраживање метала и неметала, истражна дубинска јамска и површинска бушења и обављање осталих послова везаних за припрему и експлоатацију метала и неметала. Наведене радове предузеће је изводило преко својих налазишта на територији тадашњег среза Врање. Основни производи предузећа били су : кварц, фелспат, туф, каолин, шљака, као и истражни радови на руднику олова и цинка Благодат.

На седници Радничког савета и Управног одбора 5. новембра 1963. године, донета је одлука о издвајању погона Благодат из предузећа "Грот" и припајања Топионици цинка и олова "Трепча" из Косовске Митровице. Том приликом одлучено је и да се предузеће "Грот" због губитака стави у редовну ликвидацију од стране Скупштине општине Врање. Решењем Скупштине општине Врање бр. 01-12548/2 од 12. децембра 1963. године, предузеће је стављено у редовну ликвидацију. Сва основна средства и имовина презети су од стране новоформираних предузећа за експолоатацију неметала у Бујановцу и Врањској Бањи уз одређену наканаду.

Фонд је преузет 15. октобра 1964. године од Ликвидационе управе (књига пријема бр. 41).

Фонд је скоро сачуван у целости и несређен.

Садржи грађу за период 1955-1964, 46 књига и 133 свежња списа.

Књиге 1955-1964:

- деловодни протоколи 1955-1964, 23 књ.

- матичне књиге радника 1957-1962, 3 књ.

- регистри уз матичне књиге 1957-1962, 4 књ.

- именски регистар уз матичну књигу 1961, 1 књ.

- регистар обавештења 1955, 1 књ.

- главне збирне књиге 1955-1961, 5 књ.

- књига кумулативног стања 1963, 1 књ.

- књиге основних средстава 1955, 1958, 1961, 3 књ.

- спискови издатих здравствених легитимација 1955-1962, 2 књ.

- књига пријава о несрећама на послу 1959-1961, 1 књ.

- евиденција извршења плана по погонима 1958, 1 књ.

- књига квалификоване структуре радника 1962, 1 књ.

Списи 1955-1964.

Грађа садржи: записнике Радничког савета 1955-1963; записнике Управног одбора 1955-1963; записнике Ликвидационе управе 1963-1964; записнике Комисије за заснивање и прекид радног односа 1958-1961; правилнике предузећа; уговоре предузећа; извештаје о истраживању; техничку документацију - пројекте, елаборате; мандатне тужбе; решења о постављењу и отказу радника; досијеа радника; завршне рачуне; платне спискове и др.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.