Ценовник услуга

ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ

Рад Комисије на излучивању безвредног регистратурског материјала по позиву ствараоца, на територији града Врања ................................................................………………............................

 

3.000 дин.

 

Пружање стручне помоћи по ванредном позиву ствараоца, ван града Врања ....

 

 

 

Израда Правилника о канцеларијском и архивском пословању .........................

Израда Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања (у зависности од сложености документације) ......................................................

3.000 дин. и

путни трошкови

 

20.000 дин.

 

8.000-20.000 дин

 

 

 

ИСТРАЖИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА

- Истраживачки час запослених Одељења Депоа ..............................................................................      2.100 дин.

- Ученици и студенти приликом израде својих матурских, семинарских и дипломских радова, и остали

корисници који користе грађу у научно-истраживачке сврхе ослобођени су плаћања.

Примерак матурских, семинарских и дипломских радова ученици, односно студенти, прилажу Архиву.

- За издавање потврда и уверења која нису ослобођена плаћања административне таксе:

за физичка лица ................................

1.100 дин.

за приватно-правна лица ...................

5.050 дин.

- За проналажење списа, пројеката и техничке документације:

за физичка лица ................................

2.100 дин.

за приватно-правна лица ...................

10.050 дин.

-Негативна потврда ...................................................................................

550 дин.

- Проналажење судских списа и списа експропријације, конфискације, национализације, узурпације и др:

за држављане РС ................................

2.100 дин.

за стране држављане ..........................

10.100 дин.

 

(Закон о враћању одузете имовине и обештећењу "Сл.гл. РС" бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015-одлука УС и 95/2018).

 

- За фотокопирање:

 

формат А/4............................................

10,00 дин.

формат А/3............................................

20,00 дин.

   
   
 
   
   

ПРЕУЗИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

 

Регистратурско сређивање по позиву/на захтев регистратуре (у зависности од степена сређености)  - по дужном метру .............................................................................................................

 

6.000-10.000 дин.

Преузимање сређене и пописане архивске грађе (подразумева паковање у архивске кутије, смештај у депо и обележавање архивских јединица) - по дужном метру ...........................................................


Преузимање сређене и пописане архивске грађе која је већ упакована у архивске кутије и на којој су обележене архивске јединице (етикете) - по дужном метру ...........................................................

 

10.000 дин.

 

4.000 дин.

 
 

 

 

САРАДЊА НА ПОСЛОВИМА ВОЂЕЊА РЕГИСТРАТУРЕ

 

Сарадња на пословима вођења регистратуре - писарнице и заштита архивске грађе и регистратурског материјала у циљу извршавања задатака који произилазе из позитивних законских прописа, а на основу Уговора о сарадњи

Годишње:

-за друштвена предузећа и установе .......................................................

- за приватно-правна лица ......................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.000 дин.

80.000 дин.

 

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу